ข้อตกลงในการใช้บริการ

จริยะ แพลตฟอร์ม เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท จริยวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
มีผลบังคับใช้วันที่ 7 ตุลาคม 2563
      ข้อตกลงการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ครอบคลุมการใช้เว็บไซต์หรือบริการ (“บริการ”) ของจริยะแพลตฟอร์ม เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (“จริยะแพลตฟอร์ม, จริยะ, เรา, พวกเรา หรือ ของเรา”) นอกเหนือจากข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ เนื้อหา และฟังก์ชั่นเฉพาะของบริการ ซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวอ้างอิงในข้อกำหนดนี้ ในการใช้บริการผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งาน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขหรือนโยบายทั้งหมดที่อ้างถึง (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”)จริยะแพลตฟอร์ม สามารถแก้ไขข้อกำหนดนี้ได้ตลอดเวลา โดยการโพสต์ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงในการให้บริการ การเข้าถึงหรือการใช้บริการหลังจากกวันที่ข้อกำหนดฉบับแก้ไขมีผลใช้บังคับจะถือว่าคุณได้ให้ความตกลงตามข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว
       ถ้าคุณใช้บริการในนามองค์กรของคุณ คำว่า ‘คุณ’ ‘ของคุณ’ หรือ ‘องค์กรของคุณ’ ในข้อกำหนดนี้ อ้างอิงถึง องค์กรธุรกิจ องค์กรการกุศล หรือหน่วยงานอื่น (“องค์กรธุรกิจ”) ซึ่งคุณเป็นผู้มีอำนาจในการลงทะเบียน ใช้งาน ให้การสนับสนุน หรือสร้างแคมเปญในการให้บริการ หากคุณไม่ต้องการผูกมัด (หรือองค์กรธุรกิจไม่ต้องการผูกมัด ถ้ามี) โดยข้อกำหนดนี้ ได้โปรดอย่าเข้าถึง ใช้บริการ และ/หรือมีส่วนรวมในเนื้อหาใดๆ ในเนื้อหาในบริการ หรือมีปฏิสัมพันธกับสมาชิก

นิยาม


"แคมเปญเนอร์" หมายถึง บุคคล บริษัท หุ้นส่วน องค์กร ทรัสต์ หรือหน่วยงานอื่นที่กำลังทำแคมเปญเพื่อระดมทุนในการให้บริการ
"แคมเปญ" หมายถึง แคมเปญที่เสนอหรือดำเนินการโดยแคมเปญเนอร์ในการให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมเงินหรือรับเงินระดมทุนสำหรับโครงการใดๆ
"หน้าแคมเปญ" หมายถึง หน้าเว็บในการให้บริการซึ่งฟันเดอร์สามารถสนับสนุนเงินทุน และข้อมูลส่งเสริมการชาย (วิดีโอ ภาพ ข้อมูล กราฟฟิก และอื่นๆ ซึ่งแคมเปญเนอร์มีความประสงค์ที่จะใช้ในการระดมทุน)
"เป้าหมายในการระดมทุน" หมายถึง จำนวนเงินเป้าหมายในการระดมทุน หรือเป้าหมายของแคมเปญซึ่งกำหนดโดยแคมเปญเนอร์ในแต่ละแคมเปญ
"ฟันเดอร์" หมายถึง สมาชิกของจริยะ แพลตฟอร์มหรือผู้ใช้บริการซึ่งให้เงินทุนสนับสนุนในแต่ละแคมเปญ
"เพลดจ์" หมายถึงเงินทุนที่สนับสนุนโดยฟันเดอร์ "ระยะเวลาในการระดมทุน" หมายถึง ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถระดมทุนได้ในแต่ละแคมเปญ
"ระยะเวลาในการระดมทุน" หมายถึง ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถระดมทุนได้ในแต่ละแคมเปญ
"ยอดเงินระดมทุน" หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละแคมเปญเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาระดมทุน.
"สมาชิก" หมายถึง เจ้าของแคมเปญ ฟันเดอร์ และ สมาชิกอื่นที่ลงทะเบียน
"ผู้ใช้ หรือ คุณ" หมายถึง สมาชิกและผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของเราซึ่งตั้งอยู่ที่ https://jariah.co
"สิ่งตอบแทน" หมายถึง ของขวัญ หรือรางวัลซึ่งเป็นวัถตุที่มีรูปร่าง หรือบริการที่ไม่มีรูปร่าง เสนอให้โดยแคมเปญเนอร์
UGC หมายถึง “เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ” ซึ่งหมายถึง เนื้อหาใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้บริการอื่น โพสต์หรือมีส่วนรวมในบริการของจริยะ แพลตฟอร์ม (รวมถึงเนื้อหาที่คุณอับโหลดไปยังหน้าแคมเปญของคุณ ความคิดเห็นของคุณในหน้าแคมเปญ ข้อความและการอัปเดตแคมเปญ)
1. บทนำ
       1.1. เราให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และองค์กรที่เป็นสมาชิกของเราในการระดมทุนสำหรับแคมเปญ และให้เพลดจ์เพื่อสนับสนุนแคมเปญ และการให้บริการของเราอนุญาตให้แคมเปญเนอร์เสนอสิ่งตอบแทนให้แก่ฟันเดอร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้การสนับสนุน และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในแต่ละแคมเปญโดยสามารถคมเปญดดยร่วารให้การสนับสนุน และหน้าแคมเปญของคุณโปรโมตแคมเปญผ่านการให้บริการ หรือผ่านโซเชี่ยลมีเดีย
       1.2. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ ในแต่ละแคมเปญหรือข้อตกลงใดๆ ที่สมาชิกได้จัดทำขึ้นผ่านเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อลักษณะหรือคุณภาพหรือประสิทธิภาพของแคมเปญหรือสิ่งตอบแทนใดๆ และเราไม่ได้ให้สัญญาว่ากับสมาชิกว่าแคมเปญเนอร์หรือฟันเดอร์จะทำตามที่พวกเขาสัญญาไว้ ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญเป็นความรับผิดชอบของแคมเปญเนอร์แต่เพียงผู้เดียว ข้อตกลงที่คุณทำขึ้นเป็นข้อตกลงส่วนบุคคล และข้อตกลงที่เกี่ยวกับแคมเปญ เพลดจ์ และสิ่งตอบแทนทำขึ้นโดยคู่สัญญาโดยตรงระหว่างแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
       1.3. การให้บริการนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) และจริยะ แพลตฟอร์มไม่ได้เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือสมาชิกของสถาบันการเงิน (ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
2. ประเภทของแคมเปญ
2.1. Zakat
      ซะกาตเป็นแคมเปญที่แคมเปญเนอร์จะได้รับเงินทั้งหมดตามยอดเงินระดมทุนที่ได้รับ ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการระดมทุนที่กำหนดไว้จะไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามซะกาตแคมเปญจะใช้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรเท่านั้น ค่าบริการของเราจากซะกาตแคมเปญในอัตราร้อยละ 7 ของยอดเงินระดมทุน
2.2. Donation
      โดเนชั่นเป็นแคมเปญที่แคมเปญเนอร์จะได้รับเงินทั้งหมดตามยอมเงินระดมทุนที่ได้รับ ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการระดมทุนที่กำหนดไว้จะไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ ค่าบริการของเราจากโดเนชั่นแคมเปญในอัตราร้อยละ 7 ของยอดเงินระดมทุน
2.3. Ribaa
      รีบาเป็นแคมเปญที่แคมเปญเนอร์จะได้รับเงินทั้งหมดตามยอมเงินระดมทุนที่ได้รับ ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการระดมทุนที่กำหนดไว้จะไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ เราไม่คิดค่าบริการรีบาแคมเปญของยอดเงินระดมทุน
3. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์
      3.1. ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามการโพสต์แคมเปญ และการเป็นแคมเปญเนอร์ หรือการให้การสนับสนุนในฐานะฟันเดอร์ คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยการลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้ หากต้องการสร้างบัญชี โปรดไปที่หน้าลงชื่อสมัครใช้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือการลงทะเบียนโดยใช้เฟสบุ๊ค
      3.2. จริยะ แพลตฟอร์ม มีสิทธิปฏิเสธ ยกเลิก ยับยั้ง ลบ หรือระงับการเป็นสมาชิก หรือแคมเปญ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ของเรา หากเราได้ระงับการใช้งานชั่วคราว หรือเคยยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเราไม่ได้ให้อนุญาตคุณเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ
4. การลงทะเบียน
      4.1. คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียนกับจริยะ แพลตฟอร์ม เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการลงทะเบียน (เช่น อีเมล หรือที่อยู่) คุณมีหน้าที่แก้ไขปรับปรุงบัญชีของคุณ
      4.2. บัญชีของคุณเป็นบัญชีเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณให้กับบุคคลอื่น หรือปล่อยปละละเลยอุปกรณ์ของคุณในขณะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม) อันเป็นผลมาจากการทำเช่นนั้น หากคุณทราบว่ามีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้ข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมลมาให้เรา และเราจะช่วยคุณตั้งค่าข้อมูลของคุณใหม่ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าคุณจะได้แจ้งให้เราทราบแล้วก็ตาม
      4.3. ในกรณีที่คุณหรือเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดนี้ เราอาจยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียน และ/หรือ การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของเรา
      4.4. คุณสามารถร้องขอให้ลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่คุณไม่มีแคมเปญที่ใช้งานอยู่ หรือไม่มีเพลดจ์ที่ค้างชำระให้กับแคมเปญที่คุณให้การสนับสนุนซึ่งยังไม่สิ้นสุด ได้โปรดส่งอีเมลถึงเราเพื่อขอให้ลบบัญชีของคุณ
      4.5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ตามที่เราเห็นสมควรไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผล
5. แคมเปญเนอร์
       5.1.การสร้างและอัพเดทแคมเปญ
      5.1.1. สมาชิกสามารถเป็นแคมเปญเนอร์เพื่อระดมเพลดจ์สำหรับแคมเปญของตน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเนอร์ และกฎระเบียบว่าด้วยแคมเปญและเพลดจ์จะอยู่ภายใต้สัญญาแคมเปญเนอร์ นอกเหนือไปจากข้อกำหนดนี้
      5.1.2. เรากำหนดประเภทแคมเปญที่คุณสามารถโพสต์ในบริการของเรา โดยแคมเปญเนอร์ไม่สามารถเริ่มแคมเปญที่เกี่ยวกับการกู้ยืม การลงทุน หุ้น แชร์ การมีส่วนรวมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรม หรือการระดมทุนเพื่อใช้จ่ายทางการแพทย์ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือขายผลประโยชน์หรือสิทธิในการใช้บริการล่วงหน้าในทรัพย์สินที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของหรือยังไม่ได้สร้างโดยแคมเปญเนอร์
      5.1.3. แคมเปญเนอร์จะไม่ใช้งานหรือเชื่อมโยงกับคราวด์ฟันดิงอื่นไม่ว่าบนเว็บไซต์หรือบนแพลตฟอร์มอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในขณะที่ใช้บริการของเราในการดำเนินแคมเปญ เพลดจ์ทั้งหมดที่ได้รับจากสมาชิก ในแต่ละแคมเปญจะต้องได้รับผ่านการบริการของเราเท่านั้น
      5.1.4. แคมเปญเนอร์อาจได้รับอนุญาตให้มีแคมเปญมากกว่าหนึ่งแคมเปญพร้อมกันตามที่เราเห็นสมควร
      5.1.5. ระยะเวลาระดมทุนจะต้องมีจำนวนวันอย่างน้อย 30 วัน และมีจำนวนวันสูงสุดไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นโดยทำรา นวนวันะมทุนจะต้องมีจเห็นสมคคเป็นลายลักษณ์อักษร
      5.1.6. แคมเปญเนอร์จะต้องมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลความคืบหน้าของแคมเปญ รวมทั้งสาเหตุและเหตุผลที่ทำให้ล่าช้าแก่ฟันเดอร์ตลอดเวลาที่ดำเนินการแคมเปญในบริการของเรา โดยในขณะที่สร้างแคมเปญในบริการของเรา แคมเปญเนอร์ยอมรับว่าจะอัพเดทข้อมูลการปฏิบัติตามแคมเปญเป็นประจำหลังจากแคมเปญเสร็จสิ้น
      5.1.7. เมื่อคุณได้ส่งรายละเอียดของแคมเปญเพื่อโพสต์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป้าหมายของแคมเปญ เป้าหมายในการระดมทุน หรือระยะเวลาระดมทุนได้ เว้นแต่จะเราจะตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนสำหรับแคมเปญของคุณได้ก่อนที่คุณจะเพลดจ์
      5.1.8. เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็น ที่จะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้แก่เรา และมีสิทธิปฏิเสธ ยกเลิก ยับยั้ง ลบ หรือระงับแคมเปญที่ดำเนินการอยู่ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เรามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยับยั้ง ลบ หรือระงับแคมเปญหรือเพลดจ์ ซึ่งเราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินอื่น เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หากเราพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่า แคมเปญของคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดการฉ้อโกงสูง เราอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ และคุณตกลงที่จะทำตามคำขอดังกล่าว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาตามสมควร เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเรา อาจดำเนินการหรือตรวจสอบใดๆ ก่อนที่จะมีการโอนเงินให้กับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำใดๆตามที่ระบุไว้ในวรรคนี้
      5.2. การเสนอสิ่งตอบแทน สิ่งตอบแทนสามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง เช่น คำอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอขอบคุณ และอื่นๆ สิ่งตอบแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่ใช่การตอบแทนทางการเงิน (เช่น ส่วนแบ่งผลกำไร ส่วนแบ่งรายได้ ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ถือครองกรรมสิทธิ์หรือส่วนผู้ถือหุ้นแทนเพลดจ์ และอื่นๆ สิ่งตอบแทนเหล่านี้ไม่ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของปลอมหรือละเมิดเครื่องทางการค้า หรือลิขสิทธิ์ของบริษัท ยี่ห้อ ผู้ผลิต และอื่นๆ หรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางอาญา แคมเปญเนอร์ไม่สามารถเสนอยาสูบ ยาเสพติดหรืออุปกรณ์สำหรับเสพยาเสพติด การพนัน สลากกินรวบ หรือสมาชิกตลอดชีพ อาวุธปืน มีด อุปกรณ์เสริมของอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ และสินค้าที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยของประเทศไทย
      5.3. เพลดจ์
      5.3.1. ฟันเดอร์อาจไม่ชำระเงินค่าเพลดจ์ และคุณยอมรับว่าการจ่ายเงินค่าเพลดจ์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกัน และจะไม่รับผิดชอบต่อทุกแคมเปญหากไม่ได้รับเงินหรือเพลดจ์จากฟันเดอร์ผ่านทางบริการของเรา
      5.3.2. แคมเปญเนอร์อาจติดต่อจริยะ แพลตฟอร์มเพื่อยกเลิกเพลดจ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และก่อนครบกำหนดระยะเวลาระดมทุน และไม่จำเป็นต้องให้สิ่งตอบแทนหากยกเลิกเพลดจ์
       5.3.3. ในกรณีฟิกซ์แคมเปญ หากแคมเปญไม่บรรลุเป้าหมายในการระดมทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาระดมทุน เงินสนับสนุนของฟันเดอร์จะถูกยกเลิก และคืนให้ฟันเดอร์ โดยคุณจะไม่ได้รับเงินใดๆ ทั้งสิ้น
      5.4. หน้าที่ของแคมเปญเนอร์
      ในฐานะแคมเปญเนอร์ คุณจะต้อง:
      5.4.1. ใช้เงินที่คุณได้รับจากฟันเดอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จตามที่ระบุไว้ในแคมเปญแต่เพียงอย่างเดียว และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
       5.4.2. ปฏิบัติตามความผูกพันทั้งหมดที่คุณกำหนดไว้ในแคมเปญของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำคิบัติตามความผูกพันทั้งหะสงค์ทีหนือการควบคุมของยเงินให้กับคุณกัดแค่ ส่งมอบสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่คุณเสนอให้ฟันเดอร์
       5.4.3. จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน และเพื่อความพึงพอใจของเรา ในการตอบทุกข้อสงสัย ชี้แจง หรือตอบรับคำขอจากเราและ/หรือฟันเดอร์
      5.4.4. ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟันเดอร์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนอกเหนือไปจากเพื่อการส่งสิ่งตอบแทน
      5.4.5. ติดต่อและประสานงานร่วมกับฟันเดอร์ เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่น่าพอใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการคืนเพลดจ์ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณ (รวมถึงการให้สิ่งตอบแทน)
      5.4.6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ขกัดเฉพาะ ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญและเพลจด์
       5.4.7. ไม่ (หรือละเว้น) ดำเนินการ หรือไม่ทำธุรกิจ หรือตัดสินใจ โดยอาศัยความเชื่อมันในแคมเปญของคุณที่โพสต์ในบริการของเรา หรือโดยสันนิษฐาน หรือโดยคาดว่าจะได้รับเงิน จนกว่าคุณจะได้รับเงินเข้าบัญชีของคุณ
6. ฟันเดอร์
      หากคุณเลือกที่จะให้การสนับสนุนแคมเปญ คุณยอมรับว่าเพลดจ์ของคุณไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิใดๆ ในแคมเปญ รวมถึงการเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
      6.1. การให้การสนับสนุน
       6.1.1. เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว คุณสามารถให้การสนับสนุนได้โดยไปที่หน้าแคมเปญ เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการสนับสนุน เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน
       6.1.2. ชื่อของคุณจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละแคมเปญ เว้นแต่คุณเลือกที่จะสนับสนุนเพลดจ์โดยไม่ประสงค์ออกนาม ในกรณีนี้ข้อมูลของคุณจะไม่ได้รับการเผยแพร่บนแฟลตฟอร์ม รวมถึงเวลาที่ให้การสนับสนุนเพลดจ์ และจำนวนที่สนับสนุน แต่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งปันกับแคมเปญเนอร์เพื่อส่งใบเสร็จรับเงิน และสิ่งตอบแทน หากเพลดจ์ของคุณครบตามเงื่อนไข
      6.2. สิ่งตอบแทน, ถ้าคุณต้องการ คุณอาจสนับสนุนเพลดจ์ และเลือกที่จะไม่รับสิ่งตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณให้การสนับสนุนเพลดจ์แล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งตอบแทนที่คุณเลือกได้
      6.3. วิธีการชำระเงิน, คุณสามารถให้การสนับสนุนเพลดจ์เพื่อสนับสนุนแคมเปญได้โดยชำระเงินผ่าน SCBpayment Paypal Omise หรือทำการโอนเงินผ่านธนาคาร และนโยบายการชำระเงินของผู้ให้บริการแต่ละรายจะใช้บังคับกับการชำระเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้ผู้ให้บริการแต่ละรายจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริการแต่ละราย เพลดจ์ที่ได้รับในแต่ละแคมเปญจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของเราจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาระดมทุน หรือบรรลุเป้าหมายในการระดมทุนแล้วแต่กรณี
       6.4. การชำระเพลดจ์, การชำระเพลดจ์ทั้งหมดจะชำระโดยฟันเดอร์ รวมถึงค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
      6.5. การคืนเงิน
      6.5.1.การขอรับเงินคืนทำได้ในกรณีไหนบ้าง Jariah ยินดีคืนเงินให้ผู้ประกอบการ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน เช่น การโอนเงินเกินจำนวน การชำระเงินซ้ำซ้อนในใบสั่งซื้อเลขที่เดียวกันเท่านั้น ผู้ประกอบการไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนเงินเนื่องจากการเปลี่ยนใจได้
      6.5.2.ระเบียบขั้นตอนในการแจ้งขอเงินคืน ผู้ประกอบการแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเกินจำนวน เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินกลับ (ชื่อธนาคารและสาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี) และ เบอร์โทรติดต่อกลับ มาที่ [email protected]
      6.5.3.ระยะเวลาที่ใช้ในการคืนเงิน เมื่อทาง Jariah ได้รับหลักฐานตามที่แจ้งไว้ด้านบนแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการตรวจสอบแล้วว่า มีการโอนชำระเงินค่าใช้บริการเกิน หรือ การชำระเงินซ้ำซ้อนในใบสั่งซื้อเดียวกันจริง Jariah จะทำการคืนเงิน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ประกอบการได้แจ้งมาภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับหลักฐานครบแล้ว
      6.6. การเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับฟันเดอร์และแคมเปญเนอร์
      6.6.1. เว้นแต่คุณเลือกที่จะให้การสนับสนุนแบบไม่ประสงค์ออกนาม เราจะแผยแพร่ชื่อผู้ใช้งานของฟันเดอร์แต่ละรายในหน้าแคมเปญ และเราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวและชื่อ อีเมลและที่อยู่ตามไปรษณีย์ของฟันเดอร์ให้กับแคมเปญเนอร์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับแคมเปญเนอร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับในแต่ละแคมเปญจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของเราจะกว่าจะสิ้นสุดหรับส่งใบเสร็จรับเงินและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย และเพื่อส่งสิ่งตอบแทน และเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับแคมเปญ
      6.6.2. ได้โปรดดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับแคมเปญเนอร์ และวัตถุประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลนี้
7. กฎของชุมชน
      แม้ว่าเราจะสนับสนุนอย่างจริงจังให้สมาชิกใช้งานบริการของเราเต็มประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในชุมชนบริการของเรา อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจและพึงพอใจ คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไปนี้
      7.1. คุณตกลงที่จะทำตามข้อตกลงต่อไปนี้
      7.1.1. คุณจะให้ข้อมูล UGC กับบริการของเราก็ต่อเมื่อคุณทราบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการกระทำดังกล่าว การให้ข้อมูล UGC กับบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือเนื้อหาอื่น คุณให้สัญญากับเราและผู้ใช้รายอื่นๆ ว่า (1) คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหานั้น หรือได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในบริการของเราตามข้อกำหนดนี้ และอนุญาตให้ใช้ผ่านทางบริการของเรา และในจดหมายข่าวของเรา และการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปอย่างอิสระ ตามความต้องการของเรา หากเราต้องการ และ (2) คุณจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล) โดยโพสต์ UGC ดังกล่าว และโดยการอนุญาตให้ใช้ในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ หากคุณมีข้อสงสัยว่าคุณมีสิทธิ์โพสต์ UGC ของคุณหรือไม่ โปรดอย่าอัพโหลดหรือโพสต์ในบริการของเรา
      7.1.2. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณเปิดเผยในการใช้บริการของเรา หรือที่คุณเปิดเผยกับสมาชิกอื่น หรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญใดๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน ทุกประการและตลอดเวลาที่ใช้บริการ โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      7.1.3. คุณรับรองว่าเนื้อหาต่างๆ ที่โพสต์โดยคุณถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ ลามก อนาจาร เลือกปฏิบัติ หรือไม่เหมาะสม หรือสร้างความอับอายแก่บุคคลอื่น และโดยการพิจารณาของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
      7.1.4. คุณจะใช้บริการของเรา ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย และสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดนี้เท่านั้น
      7.1.5. คุณจะไม่ทำการก่อกวนหรือทำให้เข้าใจผิดหรือทำผิดกฎหมายต่อบุคคลที่คุณได้ติดต่อผ่านบริการของเรา หรือเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลการติดต่อที่พวกเขาอาจเปิดเผยให้คุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณจะยุติการติดต่อกับบุคคลอื่นที่คุณติดต่อผ่านบริการของเราทันทีที่พวกเขาร้องขอ
      7.1.6. คุณรับรองว่าเนื้อหาใดก็ตามที่คุณอัปโหลดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สาม และในกรณีที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้ คุณรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตเพื่อเผยแพร่รูปดังกล่าวในระบบของเรา และได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและภาพดังกล่าวโดยบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตจากเราผ่านใต้ข้อกำหนดนี้ ในกรณีของเด็กคุณจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้
      7.2. คุณไม่ควร:
      7.2.1. แจกจ่ายหรือโพสต์สแปม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการส่งข้อความทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์ไปยังสมาชิกอื่น หรือแจกจ่ายหรือโพสต์จดหมายลูกโซ่หรือแชร์ลูกโซ่
      7.2.2. แจกจ่ายไวรัสหรือเทคโนโลยีอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อบริการของเรา หรือผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการของเรา หรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทำลณอาจไมไม่าวการติดต่กโดยปราศจากงานของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
      7.2.3. โพสต์หรือส่งโฆษณาหรือชักชวนให้ทำธุรกิจ
      7.2.4. รบกวนการสนทนา โพสต์ หรือส่งต่อความติดเห็นที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่ถูกกล่าวถึง ภายหลังจากได้รับการแจ้งเตือนแล้ว
      7.2.5. ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดนี้ การคัดลอก แก้ไข หรือแจกจ่ายเนื้อหาของเรา หรือเครื่งหมายการค้าจากบริการของเรา หรือทรัพย์สินและเครื่องหมายการค้าของสมาชิก
      7.2.6. แสวงหา หรือเก็บ หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสามชิกของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
      7.2.7. ปลอมเป็นสมาชิกอื่น หรือแจ้งความเท็จ หรือบิดเบือนความเกี่ยวพันของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล
      7.2.8. อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช้บัญชีเข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์หรือเข้าถึงความคิดเห็น หรือเพื่อสื่อสารกับสมาชิกอื่น
      7.2.9. ใช้บริการของเรา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หลังจากการเข้าใช้บริการของคุณถูกระงับหรือยกเลิก หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกยกเลิก
      7.2.10. มีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย หรือจำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นไม่ให้ใช้บริการของเรา หรืไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้เราต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายใดๆ โดยเป็นไปตามการพิจารณาของเรา
      7.3. เมื่อคุณส่งข้อมูล UGC ของคุณในระบบของเรา
      7.3.1. คุณให้สิทธิเราแบบไม่จำกัด ไม่สามารถบอกเลิกได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมถึงให้สิทธิในการเอาไปให้อนุญาตต่อ) ใช้ คัดลอก ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย แปล ตีพิมพ์ พัฒนา การแสดงภาพ ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำให้ UGC ของคุณสามารถใช้งานได้ในรูปแบบและ/หรือสื่อแบบต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นที่รับรู้ในปัจจุบันหรือเป็นแผนการในอนาคต) รวมถึงการให้บริการเมื่อต้องการ (on-demand) หรือการออกอากาศไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่ใดก็ได้ในโลก จริยะ แพลตฟอร์ม อาจอนุญาตให้บุคลที่สาม ทำซ้ำ เผยแพร่ สื่อสาร ทำ และ/หรือสร้างกิจกรรมและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม รวมถึง เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ตลอดจนอนุญาตให้บุคคลที่สามเชื่อมโยงไปยังหน้าเพจในบริการของเราซึ่งมีข้อมูล UGC ของคุณ
      7.3.2. คุณให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการของเราทุกคน โดยไม่จำกัด ไม่สามารถยกเลิกได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย ในการใช้ทั้งหรือบางส่วนซึ่ง UGC ของคุณ
      7.4. การโพสต์ข้อความใดๆ ในบริการของเรา และการอัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสี่ยงอื่นๆ ในบริการของเราโดยผู้ใช้งานรายใดเป็นเพียงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์ และไม่GC -v'ั่น รวพลิเคชั่น รวมถึบนแตใช่การแนะนำ การเป็นตัวแทน หรือการรับรองของเรา เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือความปลอดภัย
      7.5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, เราขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่ที่ทำงาน ชื่อนามสกุล หรือสถานที่ๆคุณอาศัยอยู่ เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ เราไม่รับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
      7.6.การใช้งานไซต์ผิดวัตถุประสงค์
      7.6.1. เราอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตรวจสอบการใช้บริการ หรือคอมมูนิตตี้ของเราเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการให้คุณแจ้งให้เราทราบ หากคุณพบเห็นการล่วงละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในกรณีนี้เราอาจทำการตรวจสอบโพสต์ที่อ้างถึง หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกคุกคาม ได้รับความเสียหาย หรือถูกทารุณกรรมจากคอมมูนิตี้ของเรา หรือผ่านการระบบสื่อสารของเรา หรือคุณเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิของคุณผ่านบริการของเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง
      7.6.2. เราขอสงวนสิทธิ์และการใช้ดุลพินิจ (แต่ไม่จำเป็น) ในการดำเนินต่อไปนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
      7.6.2.1. บันทึกเนื้อหา (รวมถึงการสื่อสาร) ในบริการของเราหรือในระบบสื่อสารของเรา
      7.6.2.2. ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรือมากกว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของคอมมูนิตี้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ และพิจารณาตามที่เราเห็นสมควร เพื่อลบหรือขอให้ลบเนื้อหาดังกล่าว
      7.6.2.3. ลบเนื้อหาต่างๆ ที่เราเห็นว่าเป็นการละเมิด ผิดกฎหมาย ก่อกวน หรือไม่เป็นปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      7.6.2.4. ระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของเราโดยผู้ใช้งาน
      7.6.2.5. แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่โพสต์ในบริการของเรา ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะละเมิดข้อกำหนดนี้หรือไม่
      7.6.3. หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเรา ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะละเมิดข้อตกลงนี้หรือไม่ คุณไม่ควรใช้งานในส่วนที่มีข้อพิพาท หรือโต้แย้งคำตัดสินของเรา การพิจารณาเกี่ยวกับการโต้แย้งของคุณ รวมถึงการลบหรือขอให้ลบเนื้อหาใดๆ หรือยุติ หรือระงับบัญชีใดๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด การยกเลิกหรือระงับบัญชีจะมีผลใช้บังคับกับทุกบัญชีที่ผู้ใช้บริการเคยใช้
      7.7. ข้อพิพาทระหว่างสมาชิก
      7.7.1. เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งตอบแทน หรือภาระผูกพันและบริการ ตลอดจนข้อตกลง เงื่อนไข การรับประกัน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญในบริการของเรา เราไม่ได้ตรวจสอบและไม่รับผิดชอบต่อคุณในการปฏิบัติตามหรือความตรงต่อเวลาของแคมเปญ และเราไม่ได้ให้การรับรอง
      7.7.2. เราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ในการสืบสวนใดๆ ที่เกิดจากข้อพิพาทของคุณกับสมาชิกอื่น
8. เนื้อหาของเรา
      8.1. คุณรับทราบว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์จากบริการของเรา ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า  
      8.2. เนื้อหาของเราประกอบไปด้วยข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่พบในหรือผ่านทางบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ฐานข้อมูล กราฟิก วิโอ ซอฟต์แวร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ทั้งหมดที่พบในหรือผ่านทางบริการของเรา  
      8.3. เราทำให้บริการของเรา เนื้อหาของเรา และ UGC สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของเรา เพื่อใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณสามารถเยี่ยมชมเว๊บไซต์และเนื้อหาของเราผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์สำเนาข้อกำหนดนี้ไว้เป็นหลักฐาน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเราะC ซอฟต์แวร์ และคุณลักษณะอื่นๆท ผิดกฎหมาย ก่อกวน หรือไม่เป็นปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ เพื่อการพาณิชย์  
9. ที่ไม่ได้รับอนุญาต
      9.1. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการต่อไปนี้  
      9.1.1. ใช้เนื้อหาใดๆ ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ในกรณีของ UGC ที่เป็นของคุณเอง ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญของคุณในหน้าแคมเปญ และ/หรือเพื่อธุรกิจของคุณ (ถ้ามี)  
      9.1.2. แก้ไขเนื้อหาใดๆ  
      9.1.3. ลบ ปิดบัง หรือแทรกแซง ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ภายในเนื้อหา  
      9.2. เครื่องหมายการค้า โลโก้ และตราสินค้าที่ปรากฏในบริการของเราเป็นของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิหรือเรา ไม่มีการให้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือตราสินค้า และเครื่องหมายใดๆ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ
10. เว็บไซต์ โฆษณา หรือบริการของบุคคลที่สาม
      10.1. คุณรับทราบว่าบริการของเราอาจมีลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ตลอดจนใช้งานเว็บไซต์  
      10.2. เราไม่ได้ให้การรับรองหรือแสดว่าเป็นตัวแทนของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่ปรากฏในที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลที่ได้จากใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว  
      10.3. หากคุณตกลงเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง  
      10.4. หากคุณใช้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณเป็นผู้เปิดเผยให้แก่เว็บไซต์เหล่านั้น จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
11. ไม่มีการรับประกัน
      11.1. เราไม่ได้ให้คำมั่นว่าข้อมูลจะเป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ มีคุณภาพ หรือครบถ้วน สมบูรณ์ ของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏในบริการของเรา และคุณไม่ควรยึดมั่นว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง เที่ยงตรง หรือครบถ้วน  
      11.2. เราไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความน่าเชื่อถือของการให้บริการชำระเงินออนไลน์
12. ข้อจำกัดความรับผิด
      12.1. เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย เสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจากใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการของเรา หรือการตัดสินใจ หรืองดเว้นการตัดสินใจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น คำแถลง ข้อมูล ที่มีอยู่ในเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการของเรา  
      12.2. จริยะ แพลตฟอร์ม (รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ค่าชดเชย ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับจริยะ แพลตฟอร์ม สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกว่าค่าธรรมเนียม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ละเมิด ประมาท หรือกรณีอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจริยะ แพลตฟอร์มจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ  
      12.3. เราไม่ต้องรับผิด หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เมื่อแคมเปญประสบความสำคมเป็อเป้าหมายของบทบาทใดๆ เกี่ยาเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ  
      12.4. คุณตกลงและยอมรับว่า จริยะ แพลตฟอร์ม ไม่ต้องรับผิดหากเป้าหมายในการระดมทุนไม่ถึงเป้าที่กำหนด หรือเกิดเสียหายกับธุรกิจของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำสียหายกับธุรกิจของคุณ รที่กำหดนกัดเฉพาะ ข้อมูลที่สูญหาย ผลกำไร รายได้ การออม ธุรกิจ โอกาส ค่าความนิยม ชื่อเสียง ธุรกิจหยุดชะงัก หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ (ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม) หรือในกรณีบกพร่องทางเทคนิคที่คาดไม่ถึง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บยไซต์ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อการซ่อมบำาสะ เว็ยไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ หายทางตรงหรือทางอ้อมรุง ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ ความเร็วในการดาวน์โหลด ไวรัสในเว็บไซต์ และอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของแคมเปญ หรือเพื่อใช้สิทธิในการในการปฏิเสธ ยับยั้ง ระงับ ยกเลิก หรือลบเนื้อหา แคมเปญ หรือเพลดจ์ เมื่อใดก็ได้และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
13. การสงวนสิทธิ์
      13.1. เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการยืนยันความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่โพสต์หรืออัปโหลดในบริการของเรา  
      13.2. คุณตกลงว่าการใช้บริการของบริการหรือเนื้อหาของเราเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รู้หรือไม่สามารถความคุมการใช้งานดังกล่าวในเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการของ เนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยในบริการมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น  
      13.3. เราไม่ได้ให้คำมั่นว่าบริการของเราจะพร้อมใช้งานหรือสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบริการของเรา หรือบริการของเราจะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา และปราศจากข้อผิดพลาด  
      13.4. เราไม่รับผิดชอบข้อมูลที่อัปโหลดโดยผู้ใช้งาน รวมถึง เนื้อหาที่โพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่ในบริการของเรา คุณเป็นผู้มีหน้าที่สำรองเนื้อหาที่คุณโพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่ในบริการของเรา และเราขอแนะนำให้คุณทำเช่นนั้น  
      13.5. เราไม่ได้ให้คำมั่นว่าบริการของเราจะปราศจากไวรัส เวิร์ม โทรจัน บอท หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการส่งข้อมูลที่เกิดจากดาวน์โหลดเนื้อหา ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา โดยคุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ เพื่อป้องกันข้อบกพร่อง ไวรัส หรือโปแกรมที่เป็นอันตรายดังกล่าว เนื้อหาใดก็ตามที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการของเราเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว  
      13.6. บริการนี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์โฆษณาหรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยจริยะ แพลตฟอร์ม การเข้าถึงหรือใช้ไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละราย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ จริยะ แพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม  
      13.7. เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่เราทำการป้องกันหรือชะลอการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ โดยสิ่งที่คุณ (หรือบุคคลใดกระทำการในนามของคุณ) ทำหรือไม่ปฏิบัติตามหรือเนื่องจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา  
      13.8. เราจะไม่รับผิดชอบต่อฟันเดอร์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากเงินที่ได้รับจากฟันเดอร์ไม่ถูกนำมาใช้หรือไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
14. ข้อพิพาทระหว่างแคมเปญเนอร์ บุคคลที่สาม และฟันเดอร์
      14.1. แคมเปญเนอร์ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและ/หรือข้อผูกมัดใดๆ ที่มีต่อฟันเดอร์ (รวมถึงส่งมอบสิ่งตอบแทน) จริยะ แพลตฟอร์มไม่รู้จักบุคคลที่สามและ/หรือองค์กรในเครือกับแคมเปญในฐานะแคมเปญเนอร์ หากผู้รณรงค์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับฟันเดอร์ (รวมถึงการส่งมอบสิ่งตอบแทน) แคมเปญเนอร์จะร่วมกับฟันเดอร์เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจ ซึ่งอาจรวมถึง คืนเพลดจ์ โปรดทราบว่าหากเพลดจ์ได้จ่ายให้แคมเปญเนอร์แล้ว แคมเปญเนอร์จะต้องเป็นผู้รับชอบในการคืนเงินให้กับฟันเดอร์  
      14.2. จริยะ แพลตฟอร์ม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างแคมเปญเนอร์และฟันเดอร์ หรือผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม นอกจากนี้ จริยะ แพลตฟอร์ม ไม่มีหน้าที่พิจารณาสิทธิของแคมเปญเนอร์ และไม่มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงบัญชีของแคมเปญเนอร์หรือโอนกรรมสิทธิ์ในบัญชีของแคมเปญเนอร์ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น เช่น แคมเปญเนอร์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือถูกกล่าวหาว่าไม่ส่งมอบสิ่งตอบแทน เราอาจะให้ข้อมูลการติดต่อของแคมเปญเนอร์กับฟันเดอร์เพื่อให้ทั้งฝ่ายสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้
15. ความรับผิดของสมาชิก
      หากคุณเป็นสมาชิก คุณจะต้องรับผิดต่อผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับความเสียหาย บาดเจ็บหรือสูญเสีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียรายได้ ทางอ้อม ต่อเนื่อง ลงโทษ หรืออื่นๆ ที่คล้ายกันกับการสูญหายหรือความเสียซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือใช้งานในทางที่ผิด หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
16. ความรับผิดของแคมเปญเนอร์
      หากคุณเป็นแคมเปญเนอร์ คุณจะต้องผิดต่อผู้ใช้งานสำหรับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือการสูญเสีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียรายได้ ทางอ้อม กรณีพิเศษ ผลสืบเนื่อง ลงโทษ หรืออื่นๆ ที่คล้ายกันกับการสูญหายหรือความเสียซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือใช้งานในทางที่ผิด หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ หรือเกี่ยวกับแคมเปญ หรือเหตุผลอื่นใด
17. การชดใช้ค่าเสียหาย
      คุณตกลงที่จะใช้บริการของเราตามข้อกำหนดนี้เท่านั้น คุณยอมรับว่าคุณจะชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณให้แก่เรา (รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนจำหน่ายของเรา) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล (รวมถึงผลของ UGC ใด ๆ ที่คุณโพสต์ไว้ในบริการของเราหรือการกระทำใด ๆ ที่คุณทำซึ่งขัดขวางการเข้าถึงและ / หรือการทำงานของบริการของเรา) หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราโดยคุณและบุคคลอื่นใดที่ ใช้บัญชีของคุณโดยได้รับอนุญาตจากคุณหรือเป็นผลจากความประมาทของคุณ
18. ลิขสิทธิ์
      18.1. เราเคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและห้ามมิให้ผู้ใช้งานอัปโหลด โพสต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือขององค์กรอื่น  
      18.2. เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได้รับแจ้งอย่างชัดเจน นอกจากนี้เราสามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องของสมาชิกที่เราพิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์องผู้อื่น  
      18.3. เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้จากบริการของเรา เนื้อหาดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของเว็บไซต์เหล่านั้นโดยไม่ใช่หน้าที่ของเรา หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง
19. การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร
      ในกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ส่งข้อมูลหรือสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณยอมรับว่าสื่อสารกับเราจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยเราจะติดต่อคุณทางอีเมลหรือแจ้งข้อมูลคุณโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการให้บริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญา คุณตกลงที่จะใช้การติดต่อสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และยอมรับว่าสัญญา คำบอกกล่าว ข้อมูล และการสื่อสารอื่นที่เรามีกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กฎหมายกำหนด
20. การแยกออกจากกันได้
      ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดนี้ถูกถือว่าไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อกำหนดนี้ และยังคงมีผลใช้บังคับ
21. เหตุสุดวิสัย
      หากเราไม่ปฏิบัติหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อกำหนดนี้ โดยสิ่งใดก็ตามที่คุณ (หรือบุคคลที่กระทำในนามของคุณ) ทำหรือไม่ได้ทำ หรือเนื่องจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ถือว่าเราทำผิดสัญญา สถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไฟไหม้ กระแสไฟฟ้า น้ำท่วม และเหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน ข้อพิพาททางการค้า การปิดโรงงาน การห้ามนำเข้าหรือส่งออก จลาจล อุบัติเหตุ การลงทุนด้านพลังงานหยุดชะงัก ความวุ่นวายในประเทศ การก่อการร้าย หรือสงคราม
22. การโอนสิทธิ
      คุณไม่สามารถโอนสิทธิ อนุญาตช่วง หรือกระทำการอื่นใดเพื่อโอนสิทธิของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้
23. การสละสิทธิตามสัญญา
      หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ และเราเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ หรือได้รับการเยียวยาในภายหลังหรือในกรณีอื่นที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดอีกครั้ง
24. การยกเว้นสิทธิของบุคคลที่สาม
      ข้อกำหนดนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่บังคับได้โดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดนี้หรือสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดนี้ เว้นแต่บทบัญญัติของข้อกำหนดนี้อาจบังคับใช้ได้โดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
25. ภาษา
      ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และเหตุขัดข้อง (และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง) จะต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ
26. การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
      เราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด เราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ
27. กฎหมายที่ใช้บังคับ
      การให้บริการตามข้อกำหนดถือว่าให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และการให้บริการนี้เป็นการให้บริการซึ่งไม่ก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเฉพาะหรือทั่วไป ในเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของกฎหมายไม่ก่อให้สิทธิส่วนบุคคลวนบุคคล่ไม่ใช่สลเพียงผู้เดียว โดยสุจริต และใช้วิจารณญาณ
28. การระงับข้อพิพาท
      ข้อพิพาท หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ หรือสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดนี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่มิได้ทำสัญญา) ตกอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
29. การแก้ไขเพิ่มเติม
      จริยะ แพลตฟอร์ม อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อกำหนดนี้เป็นประจำ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จริยะ แพลตฟอร์ม อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการด้วยอีเมล ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่เราเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงใดจะถือว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ” ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ จริยะ แพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเราจะพิจารณาโดยสุจริต และใช้วิจารณญาณอย่างวิญญูชนหนดอกำหนด้ซึ่งให้การสนับสนุนเงินทุนในแต่ละแคมเปญ
30. ติดต่อเรา
      จริยะ แพลตฟอร์ม เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
      ที่อยู่: เลขที่ 7/8 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
      หมายเลขโทรศัพท์: +66 64 902 2777
      อีเมล: [email protected]