เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?


Jariah Platform หรือ จริยะแพลตฟอร์ม เป็นพื้นที่ระดมทุนเงินบริจาคหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้วยเงินบริจาค (ศอดาเกาะห์) ซะกาต ฟิตเราะห์ และเงินดอกเบี้ย ให้แก่โครงการที่เปิดรับการสนับสนุนที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานที่จะคอยตรวจสอบโครงการทั้งกระบวนการให้คุณได้อุ่นใจยิ่งขึ้นว่าการสนับสนุนของคุณจะนำไปสู่โครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อสังคมได้จริง

ที่มาของโครงการ


Jariah Platform เกิดมาจากกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้สนับสนุนโครงการที่เปิดรับการบริจาค และรวมบรวมโครงการที่เปิดรับการสนับสนุนและผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนในพื้นที่เดียวกัน Jariah Platform พัฒนาคิดค้นโดยมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital4Peace) เเละได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ภารกิจและวิสัยทัศน์


Jariah Platform มีภารกิจที่มุ่งสร้างระบบนิเวศของการบริจาคและระบบการเงินอิสลามด้วยเทคโนโลยี (Islamic Financial Technology) ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของโครงการที่เปิดรับบริจาค ทั้งยังส่งเสริมความหลากหลายของโครงการ เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินสามารถแก้ไขและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ทีมพัฒนาสร้างสรรค์จริยะแพลตฟอร์ม

Jariah Platform ถูกพัฒนาสร้างสรรค์โดยมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital4Peace) ซึ่งเป็นองค์กรเทคโนโลยีภาคประชาชนไม่แสวงหาผลกำไร (Civic Technology) โดยมีเป้าหมายเพื่อนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สร้างสันติภาพ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Jariah Platform เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการบริหารจัดการการเงินอิสลามด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Islamic Financial Technology) เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) แห่งสหประชาชาติ

โครงสร้างองค์กร

ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู

หัวหน้าที่ปรึษา

ยาการียา ดอเลาะ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

มะรูฟ เจะบือราเฮง

Chief Executive Officer

อับดุลรอซะ ยะหริ่ง

Chief Operation Officer

อิสมาแอ มีซายะลง

Chief Technology Officer

มูฮัมมัดอิฟฟัต ปาทาน

Chief Community Officer