การประเมินผลกระทบทางสังคม

151
สมาชิก
บุคลทั่วไป
21
นิติบุคล
130
24
โครงการ
ประสบความสำเร็จ
11
กำลังระดมทุน
12
44,312
จำนวนเงินระดมทุนทั้งหมด
ประสบความสำเร็จ
20,360
กำลังระดมทุน
23,951
กราฟจำนวนเงินระดมทุน
ปี
บริจาก    
ซะกาต    
ดอกเบี้ย  
20
โครงการตาม SDG ทั้งหมด
9
โครงการตาม SDG ที่กำลังระดมทุน
11
โครงการตาม SDG ที่ประสบผลสำเร็จ
ชื่อ SDG ที่ SDG จำนวนโครงการที่กำลังระดมทุน จำนวนเงินระดมทุน (บาท)
SDGที่ 13. ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 13 6 12,134.00
SDGที่ 17. ด้านความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 4 210.00
SDGที่ 4. ส่งเสริมด้านการศึกษาที่ดี 4 3 890.00
SDGที่ 16. ส่งเสริมสังคมสงบสุขและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 16 2 23,154.00
SDGที่ 11. ด้านการตั้งถิ่นฐานและความยั่งยืนของชุมชน 11 2 4,297.32
SDGที่ 3. ส่งเสริมด้านสุขภาพและสุุขภาวะ 3 1 1,344.26
SDGที่ 2. ช่วยเหลือด้านอาหารและความหิวโหย 2 1 20.00
SDGที่ 6. ส่งเสริมด้านความสะอาดสุขอนามัย 6 1 5.00
SDGที่ 9. ส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรม 9 0 0.00
SDGที่ 8. ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ้างงาน 8 0 0.00
SDGที่ 7. ด้านการเข้าถึงพลังงานสะอาด 7 0 0.00
SDGที่ 5. ด้านความเท่าเทียมทางเพศ สตรีเพศและแม่ม้าย 5 0 0.00
SDGที่ 15. ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 15 0 0.00
SDGที่ 14. ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 14 0 0.00
SDGที่ 12. ด้านการผลิตและการบริโภค 12 0 0.00
SDGที่ 10. ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเสมอภาค 10 0 0.00
SDGที่ 1. ช่วยเหลือคนยากจน 1 0 0.00