รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา
        ขณะนี้ ได้เกิดอุทกภัยขึ้น หลายพื้นที่ในประเทศไทย เป็นเหตุให้ประชาชนชาวไทย จำนวนมาก ได้รับความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ในทุกๆ ด้าน เป็นอย่างมาก ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสลาม จังหวัดยะลา ร่วมกับชมรมเครือข่ายคุณภาพอัสสลามยะลา จึงได้จัดโครงการ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อน อยู่ในขณะนี้ โดยขอรับบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำความช่วยเหลือสู่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

วัตถุประสงค์
       เพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
       

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
       ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้รับข้าวสารอาหารเเห้งในยามที่ประสบอุทกภัย
       

กลุ่มเป้าหมาย
       ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
       

พื้นที่การดำเนินงาน
       จังหวัดยะลา

ช่องทางการติดตามผล
       
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
ชื่อ นายอับดุลรอนิง กาเซ็ง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบัน 7/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ตำแหน่งงาน ผู้ประสานงาน
บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงาน
# รายการ/รายละเอียด ราคารวม/บาท
1 ถุงยังชีพ 10,000.00
รวมยอดระดมทุนสุทธิ 10,000.00
ค่าดำเนินการใช้ระบบJariah 0% 0.00
รวมทั้งหมด 10,000.00
วัน/เดือน/ปีชม:นาที
กำลังระดมทุน
# วันที่/เวลา ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน
1 14/01/2021 21:24 ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
รวมทั้งหมด 10.00
บริจาค   
SDGที่ 13. ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
0.10%
ยังเหลืออีก 9,990.00฿
สิ้นสุดเมื่อยอดครบ
ผู้ให้ 1 คน
ระบุจำนวนเงินบริจาค