บริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

1 / 3
2 / 3
3 / 3
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา
        ขณะนี้ ได้เกิดอุทกภัยขึ้น หลายพื้นที่ในประเทศไทย เป็นเหตุให้ประชาชนชาวไทย จำนวนมาก ได้รับความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ในทุกๆ ด้าน เป็นอย่างมาก ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสลาม จังหวัดยะลา ร่วมกับชมรมเครือข่ายคุณภาพอัสสลามยะลา จึงได้จัดโครงการ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อน อยู่ในขณะนี้ โดยขอรับบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำความช่วยเหลือสู่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

วัตถุประสงค์
        ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้รับข้าวสารอาหารเเห้งในยามที่ประสบอุทกภัย
       

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
        ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้รับข้าวสารอาหารเเห้งในยามที่ประสบอุทกภัย
       

กลุ่มเป้าหมาย
        ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
       

พื้นที่การดำเนินงาน
       จังหวัดปัตตานี

ช่องทางการติดตามผล
       
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
ชื่อ นายอับดุลรอนิง กาเซ็ง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบัน 7/8 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ตำแหน่งงาน ผู้ประสานงาน
บทบาทหน้าที่ ผู้ประสานงาน
# รายการ/รายละเอียด ราคารวม/บาท
1 ถุงยังชีพ 10,000.00
รวมยอดระดมทุนสุทธิ 10,000.00
ค่าดำเนินการใช้ระบบJariah 0% 0.00
รวมทั้งหมด 10,000.00
วัน/เดือน/ปีชม:นาที
กำลังระดมทุน
# วันที่/เวลา ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน
1 11/01/2021 19:31 ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
2 11/01/2021 19:33 ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
3 11/01/2021 19:49 บริษัท ฟรีด้อมไอทีเซอร์วิส จำกัด โดย ช่างอับดุลเลาะห์ 200.00
4 11/01/2021 22:33 ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
5 12/01/2021 19:29 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
6 17/01/2021 10:58 ไม่ประสงค์ออกนาม 8.00
7 24/05/2021 06:45 ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
8 07/12/2021 12:06 ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
9 07/12/2021 21:25 ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
รวมทั้งหมด 1,611.00
บริจาค   
SDGที่ 13. ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
16.11%
ยังเหลืออีก 8,389.00฿
สิ้นสุดเมื่อยอดครบ
ผู้ให้ 9 คน
ระบุจำนวนเงินบริจาค