ปรับพื้นถนนภายในหมู่บ้าน

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา
       เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาเกิดความยากลำบาก คกก.ชุมชนมีมติร่วมกันให้ใช้หินคลุก 14 คัน คันละ 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว งบประมาณบ้างส่วนได้ขอจากช่องทางอื่นๆด้วยแล้ว 60% จากจำนวนเงินทั้งหมด จะขอให้ทางJariah website ประกาศผ่านเว็บไซต์อีก 40% จำนวนงบประมาณอาจไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทางชุมชนจะรวบรวมแล้วจะรีบทำการถมดินให้เสร็จภายในเดียว กุมภาพันธ์ 2022 นี้
       โดยปชส. สมาชิก และพี่น้องที่ต้องการจะบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อร่วมกัน วากัฟ เป็นเสบียงความดีในวันอาคีเราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์
       เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
       -

กลุ่มเป้าหมาย
       -

พื้นที่การดำเนินงาน
       ประเทศไทย

ช่องทางการติดตามผล
       -
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
ชื่อ นายอิสมาแอ มีซายะลง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบัน 42/63 หมู่3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ตำแหน่งงาน กรรมการ
บทบาทหน้าที่ ทั่วไป
# รายการ/รายละเอียด ราคารวม/บาท
1 พำเพ็ณสาธารณประโยชน์ 49,000.00
รวมยอดระดมทุนสุทธิ 49,000.00
ค่าดำเนินการใช้ระบบJariah 0% 0.00
รวมทั้งหมด 49,000.00
วัน/เดือน/ปีชม:นาที
กำลังระดมทุน
# วันที่/เวลา ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน
1 06/12/2021 09:43 อิสมาแอ มีซายะลง 50.00
2 22/12/2021 06:38 ไม่ประสงค์ออกนาม 7.60
3 24/12/2021 20:54 ไม่ประสงค์ออกนาม 1.93
4 26/12/2021 10:22 ไม่ประสงค์ออกนาม 86.99
5 26/12/2021 12:30 นุรีม๊ะห์ บอซู 85.88
6 26/12/2021 18:51 ไม่ประสงค์ออกนาม 206.51
7 26/12/2021 18:57 ไม่ประสงค์ออกนาม 0.47
8 26/12/2021 20:09 ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
9 26/12/2021 22:39 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
10 27/12/2021 14:35 ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
11 28/12/2021 16:23 ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด 21.00
12 28/12/2021 16:25 ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด 82.00
13 01/01/2022 08:58 ไม่ประสงค์ออกนาม 300.00
14 01/01/2022 09:02 ไม่ประสงค์ออกนาม 12.84
15 01/01/2022 11:03 ไม่ประสงค์ออกนาม 70.84
16 01/01/2022 11:15 ไม่ประสงค์ออกนาม 50.00
17 01/01/2022 11:55 ไม่ประสงค์ออกนาม 8.83
18 01/01/2022 11:56 ไม่ประสงค์ออกนาม 35.00
19 01/01/2022 13:39 ไม่ประสงค์ออกนาม 111.00
20 01/01/2022 22:41 ไม่ประสงค์ออกนาม 32.00
21 02/01/2022 08:46 ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00
22 02/01/2022 08:49 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
23 02/01/2022 09:02 สีตีมาแย 20.00
24 04/01/2022 12:09 ไม่ประสงค์ออกนาม 115.37
25 22/01/2022 15:20 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
รวมทั้งหมด 1,344.26
บริจาค   
SDGที่ 3. ส่งเสริมด้านสุขภาพและสุุขภาวะ
2.74%
ยังเหลืออีก 47,655.74฿
คงเหลือ 7 วัน
ผู้ให้ 25 คน
ระบุจำนวนเงินบริจาค