วากัฟปาล์มเพื่อการลงทุน

1 / 2
2 / 2
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา
        จากโครงการใหญ่โครงการต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตร และจัดการพื้นที่วะกัฟ (สาธารณะกุศล) มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้แบ่งโครงการย่อยออกเป็น 3 โครงการได้แก่ 1)โครงการปลูกไผ่ 20 ไร่ 2)โครงการปลูกปาล์ม 20 ไร่ 3)โครงการปลูกผักและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10 ไร่
       โดยโครงการปลูกปาล์มจะมีวิธีการดำเนินการโดยระบบของการวะกัฟเพื่อการลงทุน เพื่อการพัฒนาพื้นที่วากัฟและสร้างรายได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์
       
       1) เพื่อพัฒนาพื้นที่วากัฟ
       
       2) เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
       มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กลุ่มเป้าหมาย
       บุคคลทั่วไป

พื้นที่การดำเนินงาน
       พื้นที่ว่างบนภูเขามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ช่องทางการติดตามผล
       https://web.facebook.com/InvestmentandFundRaisingofFatoniUniversity
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
ชื่อ นายอบูบักร อาแวนิ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบัน 20/3 ม.3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ตำแหน่งงาน เลขานุการการลงทุนและจัดหารายได้
บทบาทหน้าที่ งานธุรการ
# รายการ/รายละเอียด ราคารวม/บาท
1 คำนวนต่อต้น ค่าเตรียมพื้นที่ 1,000 บาทต่อไร่ / 22 ต้น = 45 บาท ค่าขุดพร้อมปลูก 20 บาทต่อต้น ค่าบำรุงต้นระยะเวลา 3 ปี (ค่าปุ๋ย,ค่าจัดการดูแล) ต้นละ 115 บาท ค่าต้นพันธุ์ = 120 บาท / ต้น เฉลี่ยต่อต้น 300 บาท 1 ไร่ = ปาล์ม 22 ต้น 20 ไร่ = 440 ต้น 300 บาท * 440 ต้น = 132,000 บาท 132,000.00
รวมยอดระดมทุนสุทธิ 132,000.00
ค่าดำเนินการใช้ระบบJariah 0% 0.00
รวมทั้งหมด 132,000.00
วัน/เดือน/ปีชม:นาที
กำลังระดมทุน
# วันที่/เวลา ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน
1 07/12/2021 22:07 ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
2 26/01/2022 16:42 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
3 30/01/2022 16:37 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
4 29/04/2022 03:14 ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
รวมทั้งหมด 120.00
บริจาค   
SDGที่ 17. ด้านความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
0.09%
ยังเหลืออีก 131,880.00฿
สิ้นสุดเมื่อยอดครบ
ผู้ให้ 4 คน
ระบุจำนวนเงินบริจาค