ปรับปรุงหอพักวากัฟ

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา
       มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นมหาวิทยาลัยวากัฟ ตลอดจนพื้นที่ทั้งหมดและอาคารต่าง ๆ ล้วนได้รับการบริจาควากัฟจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นประโยชน์แก่อุมมะฮฺ ที่มีนักศึกษาจากทั่วโลกมาศึกษา และเป็นผลบุญญารียะฮฺให้แก่ผู้ที่มอบตลอดจนวันกิยามะฮฺ
       ดังนั้นทรัพสินวากัฟจึงจำเป็นที่จะถูกปกปักรักษาและปรับปรุงให้มีการสร้างประโยชน์แก่ผู้คนมากเท่าที่สามรถทำได้ ด้วยกับหอพัก 2 ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษามาตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยแรก ๆ จนถึงปัจจุบันได้ผ่านมาหลายปีจึงมีการสึกกร่อน และผุผังไปตามกาลเวลา
       ทางทีมงานการลงทุนและจัดหารายได้จึงได้ลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงหอพักแห่งนี้ให้สามารถเปิดใช้บริการให้ประโยชน์แก่นักศึกษา และเป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงหอพัก 2 (หอพักอัลอัยน์) เพื่อเปิดให้เช่ารายเดือนแก่นักศึกษาและบุคลากรมุสลีมะฮฺ และเป็นหอพักที่มีการบริการพร้อมที่ตอบโจทย์นักศึกษา โดยหวังว่าจะสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 11 ห้อง และเป็นการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยจากสิ่งที่มีอยู่

วัตถุประสงค์
        เพื่อเปิดให้เช่ารายเดือนแก่นักศึกษาและบุคลากรมุสลีมะฮฺ
        เพื่อเป็นหอพักที่มีการบริการพร้อมที่ตอบโจทย์นักศึกษา
       

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
       สามรถเปิดใช้ได้ตามปกติโดยมีการบริการที่พร้อม

กลุ่มเป้าหมาย
       นักศึกษาผู้หญิงแลบุคคลากรหญิง

พื้นที่การดำเนินงาน
       มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ช่องทางการติดตามผล
       https://web.facebook.com/alain.hostel/
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
ชื่อ นายอบูบักร อาแวนิ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ปัจจุบัน 20/3 ม.3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ตำแหน่งงาน เลขานุการการลงทุนและจัดหารายได้
บทบาทหน้าที่ งานธุรการ
# รายการ/รายละเอียด ราคารวม/บาท
1 ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมหอพักอัลอัยน์ 66,567.00
2 ค่าแรงซ่อมแซมหอพัก-อัลอัยน์ 160,752.00
รวมยอดระดมทุนสุทธิ 227,319.00
ค่าดำเนินการใช้ระบบJariah 0% 0.00
รวมทั้งหมด 227,319.00
วัน/เดือน/ปีชม:นาที
กำลังระดมทุน
# วันที่/เวลา ผู้สนับสนุน จำนวนเงิน
1 22/01/2022 00:17 ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
2 22/01/2022 00:20 อัยมัน ยามูสะนอ 5.00
รวมทั้งหมด 10.00
บริจาค   
SDGที่ 17. ด้านความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
0.00%
ยังเหลืออีก 227,309.00฿
สิ้นสุดเมื่อยอดครบ
ผู้ให้ 2 คน
ระบุจำนวนเงินบริจาค